Reglement

1. Alle er velkomne til at benytte biblioteket. Bibliotekets tilbud er normalt gratis. Der kan dog opkræves vederlag for særlige serviceydelser, der er knyttet til bibliotekets betjening.

Lånerkort

2. For at låne bibliotekets materiale skal man som personligt lånerkort anvende sit sundhedskort.
Børn og unge under 18 år skal medbringe en underskrevet indmeldelsesblanket udfyldt af deres forældre 
De kan derefter vælge mellem sundhedskort eller bibliotekets lånerkort evt. tilknyttet pinkode.
Pinkode er nødvendigt, hvis man ønsker at reservere eller forny over Internettet, samt for at låne e-bøger, lydbøger og film online.
For at få en pinkode, der består af 4 cifre, tages der kontakt til biblioteket, hvorefter man selv oplyser hvilke tal man ønsker.

Unge mellem 15 og 18 år kan få adgang, med forældres / værges underskrift. Blanketter hertil findes.

Find indmeldelsesblanketter nederst på siden.

Indmeldelse

3. Indmeldelse foregår ved personlig henvendelse på biblioteket. Medbring sundhedskort. Ved registrering med e-mailadresse og/eller mobilnummer sendes reserveringsmeddelelser og 1. hjemkaldelser, samt påmindelser inden afleveringsfristen på mail / sms.

Det er nu også muligt at oprette sig som bruger via MitID.

https://login.bib.dk/login

Vælg ny bruger MitID

4. Låneren forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde bibliotekets reglement.

5. Låneren har pligt til at melde navne- og adresseændring (også på e-mail og telefonnummer), så hurtigt som muligt og senest 8 dage efter at ændringen er sket.

6. Har man ikke lånt materialer i 2 år og der ikke er mellemværende, slettes man i bibliotekets lånerregister, men man kan til enhver tid få oprettet et nyt lånerkort jf. pkt. 2.

Tab/misligholdelse af lånerkort

7. Hvis man mister sit lånerkort, skal biblioteket straks underrettes. Låneren er erstatningsansvarlig for tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Erstatningen opgøres efter reglerne i pkt. 12.

Bestemmelser om udlån

8. Materialet skal afleveres til tiden og i samme stand som det er lånt. Hvis et materiale konstateres bortkommet/beskadiget, bør man straks rette henvendelse til biblioteket for at undgå evt. gebyrer.

9. Lånetiden på alle materialer er 1 måned. Lånetiden vil altid fremgå af udlånskvitteringen og låners status på hjemmesiden. Alle materialer kan forlænges, hvis materialet ikke er bestilt af en anden låner, dog max. 2 gange. Dette kan ske ved henvendelse på biblioteket, telefonisk, på sms, app'en Biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside.  Man kan få påmindelser inden sidste afleveringsdag på mail eller sms eller i app'en Biblioteket. Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for antallet af materialer, som kan lånes.

10. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer.

Gebyrer

11. Hvis lånetiden er overskredet betales gebyr efter følgende takster:

 • Voksne bødetakster:
  • 1. hjemkaldelse 20,00 kr.
  • 2. hjemkaldelse 50,00 kr.
  • Regning 100,00 kr.
 • Børne bødetakster:
  • 1. hjemkaldelse 10,00 kr.
  • 2. hjemkaldelse 20,00 kr.
  • Regning 50,00 kr.

Erstatninger

12. Ikke-afleveret eller beskadiget materiale vil blive krævet erstattet. Låneren har pligt til at erstatte beskadiget, bortkommet eller ikke-afleveret materiale til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring samt ekspedition.

Bemærk at prisen på bl.a. cd-rom og film ligger væsentligt over almindelige salgspriser på grund af ophavsretsforhold. !

Erstattet materiale tilhører principielt biblioteket.
Pr. 1. april 2023 tilbagebetaler Jammerbugt Bibliotekerne ikke længere erstatningsprisen, selvom materialet skulle komme til veje igen.

Udelukkelse

13. Hvis de skyldige beløb udgør 200 kr. eller mere for voksne , mister man retten til at låne.

14. Hvis man i gentagne tilfælde ikke afleverer materialerne eller de afleverede materialer er i beskadiget stand, kan man miste retten til at låne.

15. Vedrører misligholdelsen materiale der er særligt kostbart eller som kun findes i få eksemplarer, kan udelukkelsen dog ske uden varsel.

Ordensregler

16. Brugere der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

17. Når du bruger bibliotekets internet må du IKKE:
Søge billeder og tekster på internettet der kan virke stødende for de øvrige lånere. (Pornosider)
Anvende internettet til kriminelle formål som f.eks. søge på børnepornografi, afsende anonyme og/eller chikanerende breve, piratkopiering og anden ulovlig kopiering.

Rygepolitik

Rygning indendørs er forbudt på alle bibliotekerne i Jammerbugt. Hvis rygeforbuddet overtrædes har det følgende konsekvens:
1) Ved første overtrædelse gives der en mundtlig påmindelse af rygeforbuddet.
2) Ved gentagelsestilfælde vil overtrædelsen medføre en bortvisning.

Lukkedage

Biblioteket er lukket for betjening på lørdage, søndage og helligdage samt juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag. 1. maj lukker biblioteket kl. 12. Alle Jammerbugt Bibliotekerne er Åbne Biblioteker 7-22, adgang med sundhedskort og personlig pinkode. Biblioteket er videoovervåget.

Bogbussen kører ikke i skolernes ferier.

Arrangementer

Arrangementer for børn er gratis, men de kræver tilmelding via hjemmesiden.

Ved afbud til voksenarrangementer tilbagebetales billetter, hvis afbuddet kommer senest en uge før arrangementets afvikling.

Billede og video

Vi tager lejlighedsvis billeder og videoer på biblioteket og ved arrangementer, og du kan derfor indgå i optagelserne, hvis du opholder dig disse steder. Billeder og film fra offentlige arrangementer bliver brugt som led i Jammerbugt Bibliotekers kommunikation til sine brugere og kan bl.a. blive bragt på bibliotekets hjemmeside, på sociale medier, i publikationer og i pressen.

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvorimod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller deres forældre). Biblioteket følger datatilsynets anvisninger på området. Hvis du ikke ønsker at optræde på et offentliggjort billede, kan du kontakte biblioteket og bede os fjerne det. Billeder vil som udgangspunkt blive slettet de steder, hvor det er teknisk muligt.